דון הנדלמן

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 3512, חברה
02-5883033
mshand@mscc.huji.ac.il