טרייסי אדמס

טרייסי
חדר 3511, חברה
יום שלישי, 9:30-10:30

תחומי מחקר נבחרים: זיכרון קולקטיבי, נאומים פוליטיים, ניתוח שיח, תהליכי הבניהתח

Tracy Adams is a PhD student, Department of Sociology and Anthropology, The Hebrew University of Jerusalem. Under the guidance of Prof. Viniztky-Seroussi, her research focuses on ‘traveling memory’ and the many ways in which collective memory is mobilized in political rhetoric. Her research contributes to theory and methodology in research on collective memory, discourse analysis, and the social process of using events from the past in the present in a public political sphere. 


טרייסי אדמס היא דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. בהנחייתה של פרופ 'ויניצקי-סרוסי, מחקרה מתמקד ב'נדידה' של זיכרונות קולקטיביים ובדרכים בהן נעשה שימוש בזיכרון קולקטיבי ברטוריקה פוליטית. מחקריה תורמים לפיתוח של תיאוריה ומתודולוגיה של מחקר על זיכרון קולקטיבי, ניתוח שיח והתהליך החברתי של שימוש באירועים מהעבר בהווה במרחב הפוליטי הציבורי.