משה ליסק

משה
ליסק
פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4503, חברה
02-5883596
mslissak@mscc.huji.ac.il