Table of Contents

המגמה לדמוגרפיה

המגמה לדמוגרפיה מציעה הזדמנות ייחודית ללמידה והעמקה בתחומי הידע העיקריים בחקר אוכלוסיות אנושיות ובתהליכים דינמיים של אוכלוסיות.

המגמה לדמוגרפיה הינה ייחודית לאוניברסיטה העברית בירושלים ולא קיימת באף מוסד אקדמי אחר בארץ. לימודים במגמה לדמוגרפיה מהווים בסיס להתפתחות אקדמית מחקרית הכוללת גם מחקר יישומי, וכמו כן  לעבודה מעשית בתחומים רבים. לצד הקניית ידע אקדמי והתמחות מעשית, המגמה מעניקה לתלמידיה כלים לניתוח נתונים כמותניים אשר יכולים לשמשם במקומות עבודה מבוקשים הדורשים ידע ויכולת בניתוח והצגת נתונים. סטודנטים אשר יועסקו בעתיד במגזר הציבורי, במגזר הפרטי ובמגזר השלישי יוכלו לעשות שימוש בידע הנלמד לצורך פתרון בעיות בתחומים מגוונים ולצורך תכנון אסטרטגי מושכל ומבוסס נתונים (כולל תחזיות אוכלוסיה עתידיות).

לימודי הדמוגרפיה מיועדים עבוד סטודנטים שעסקו או למדו את התחום בעבר, אך גם עבור אלו מכם שזוהי היכרותם הראשונית עם התחום והם מתקיימים ביום מרוכז אחד בשבוע, יום שלישי, למעט סטודנטים הנדרשים ללימודי השלמה.

demog

קבלה

limudim

prac

bigrim

 

prac

קישור לתהליך ההרשמה ותנאי הקבלה במגמה לדמוגרפיה