לימודי דוקטורט

מתווה לתוכנית לימודי הדוקטורט

במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

באוניברסיטה העברית בירושלים

מחזור תשע״ט

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים מציעה תוכנית לימודים רב-שנתית לתואר שלישי ופותחת תוכנית מלגות מחלקתית לתלמידי דוקטורט מצטיינים.

 תוכנית לימודי הדוקטורט שמה דגש על הכשרה מקיפה בתיאוריות ובשיטות מחקר וניתוח ועל פיתוח כישורים מקצועיים בתחומי המחקר, הכתיבה והפרסום, וההוראה באקדמיה.

 תלמידות ותלמידים מצטיינים מבין המתקבלים יקבלו מימון ארבע-שנתי ללימודיהם בהיקף של עד 15אלף דולר בשנה.

 נהלי תוכנית לימודי הדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה:

 קבלה:

1. רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר שני (במוסד מוכר) בציון כולל של 85 ומעלה שהשלימו עבודת גמר (תזה) בציון של 90 ומעלה. תלמידים אשר לא סיימו לימודי מוסמך בסוציולוגיה או באנתרופולוגיה יחויבו בקורסי השלמה, בהתאם לקביעת ועדת הקבלה ובהתייעצות עם המנחה.

 

הגשת המועמדות תעשה באתר המקוון https://grs2.ekmd.huji.ac.il/home/SocialSciences/SOC26-2019/Pages/Default.aspx/

לפתיחת חשבון משמתמש יש להכנס לקישור הבא: https://portals.ekmd.huji.ac.il/AccountMng/Pages/ekmdAccountManage.aspx

3. מועד אחרון להגשת מועמדות עבור שנת הלימודים תשע״ז הוא: 31 למאי 2020.

4. המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות הם:

א. טופס הרשמה (מקוון באתר הגשת המועמדות).

ב. טופס הסכמת מנחה (באתר הגשת המועמדות או באתר הרשות לתלמידי מחקר).

ג. טופס הצהרת מועמד ומדריך (באתר הגשת המועמדות או באתר הרשות לתלמידי מחקר).

ד. קורות חיים.

ה. הצהרת כוונות (בהיקף של כ- 800 מילים) - הכוללת פירוט הרקע המחקרי וסימון כיוונים למחקר וללימוד עתידיים בתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה או הדמוגרפיה.

ו. גיליונות ציוני תואר בוגר ומוסמך.

ז. עותק של עבודת התזה או עבודת גמר לתואר מוסמך.

ח. תמונה.

5. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון עם ועדת הקבלה.

6. תבחינים עיקריים לקבלה לתוכנית הם מצוינות אקדמית, על בסיס ציונים והערכות של אנשי אקדמיה מובילים, פוטנציאל למחקר מוביל, התקשרות עם מנחה מסגל המחלקה, והתאמה לתוכנית הלימודים.

7. מענה יינתן למועמדים עד תאריך 30 למאי 2020.

התשובות האפשריות הן: קבלה לתוכנית הלימודים והענקת מלגה כמפורט להלן; קבלה לתוכנית הלימודים; דחיה.

8. הרשמה לתוכנית מותניית בעמידה בתנאי הסף שנקבעו על ידי הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית.

 

לימודים:

1. תלמידי התוכנית נדרשים ל 8-10 נקודות זכות (נ״ז) מקורסים ייעודיים לדוקטורנטים במחלקה (בהתאם למפורסם בשנתון הקורסים), המשלבים לימודים מתקדמים בנושאים תיאורטיים ומתודולוגיים, ולהשלמת סך של 12 נ״ז לפחות על פי דרישות הוועדה האקדמית המלווה לשם זכאות לדוקטורט. בנוסף, תלמידי התוכנית מחוייבים להשתתפות בקורסים ובהדרכות בנושאי הכשרה מקצועית (כדוגמת מיומנויות הוראה, הצגת מחקרים וכתיבה אקדמית).

2. תלמידי התוכנית מחויבים לעמידה בדרישות הסף לשלב א׳ ולשלב ב׳ ולדרישות להגשת עבודת הדוקטורט כפי שנקבעו על ידי הרשות לתלמידי מחקר.

3. מלגאי התוכנית מחוייבים להגשת הצעת מחקר ואישורה (סיום שלב א׳) בתוך 12 חודשים מתחילת הלימודים, לנוכחות בסמינר המחלקתי, ולהשתתפות בפעילות המחלקתית ובפעילות פורום הדוקטורנטים.

 

מלגת לימודים:

1. על פי שיקולי ועדת הקבלה, למצטיינים מבין המתקבלים לתוכנית לימודי הדוקטורט תוצע מלגה ארבע-שנתית.

2. ככלל, המלגה משלבת מלגת לימודים, מימון שכר לימוד, משרת הוראה ומימון משלים של המנחה. מדי שנה, למשך ארבע שנים לכל היותר, תנתן מלגת שכר לימוד בסך של כ- 5100$, ובנוסף, על פי החלטת המנחה, מלגת מנחה שנתית בסך של כ--2400$. החל משנת הלימודים השניה ועד השנה הרביעית, תינתן גם משרת תירגול (כ- 25% משרה שנתית), בסך כ- 7500$ נוספים. לכן, סף המימון בשנת הלימודים הראשונה הוא עד 7500$ וסף המימון בשלוש השנים הבאות הוא עד 15000$ לשנה.

  • היקף המימון מחושב בשקלים חדשים ועל כן היקפו עשוי להשתנות בהתאם לשינויים בשער הדולר וכן בהתאם פרמטרים שונים הנקבעים בתקנון המלגות האוניברסיטאי. 

3. המשך הענקת המלגה ישקל מדי שנה על ידי ועדת הדוקטורט על בסיס מצוינות בלימודים, התקדמות במחקר הדוקטורט ובכתיבתו, והשתתפות בפעילות המחלקה והקהילה האקדמית.

 

 

*למרות ניסוח הקול הקורא בלשון זכר, ההזמנה להגשת מועמדות מופנית לתלמידות ולתלמידים מצטיינים באופן שווה.

 

לברורים פנו אל אפרת רדוץ, רכזת המחלקה, בכתובת דוא״ל: efratr@savion.huji.ac.il

קישור לרשות תלמידי מחקר

תלמידים המעוניינים להגיש דוקטורט מאמרים נדרשים לעמוד בדרישות לכתיבת דוקטורט מאמרים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.