Table of Contents

התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

city

המחלקה ל"סוציולוגיה ואנתרופולוגיה" ו"המכון ללימודים עירוניים ואזוריים", מציעים מסלול לימודים ישיר המכשיר
את הסטודנטים לשמש כמתכננים עירוניים וחברתיים, בנוסף להכשרה כסוציולוגים (או אנתרופולוגים) וכעוסקים
במקצועות התכנון העירוני.
תלמידי בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בעלי ממוצע כללי של 85, יוכלו להתחיל בשנת הלימודים השלישית
ללימודי הבוגר ללמוד את קורסי ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי במקביל לקורסי מוסמך בסוציולוגיה
ואתרופולוגיה. בשנת הלימודים הרביעית, ירשמו הסטודנטים כתלמידי מוסמך ובמהלך שנה זו יסיימו את כל
חובות לימודי המוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ואת קורסי ההתמחות.
 

תוכנית לימודים:
בוגר שנה א'
בהתאם לתוכנית הלימודים הרגילה
בוגר שנה ב'
1. בהתאם לתוכנית הלימודים הרגילה
2. קורסי השלמה להתמחות בתכנון:
- 40942 גיאואינפורמטיקה ב' (מבוא ל -GIS)
- 40104 גיאוגרפיה של פעילות כלכלית. 
קורסי ההשלמה יכולים להיחשב כקורסי בחירה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (בוגר)
בוגר שנה ג'
1. בהתאם לתוכנית הלימודים הרגילה
2. 8 נ"ז או יותר, מקורסי בחירה למוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
3. קורסי ההתמחות בתכנון בהתאם למפורסם בשנתון:
קורסי חובה (יש ללמוד בשנה ג' את קורסי החובה הנלמדים ביום שלישי. בשנה ד' לא ניתן יהיה ללמוד
קורסי התמחות הנלמדים ביום שלישי):
- 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה 
- 49812 תכנון הלכה למעשה או 49804 מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן 
- 49841 תאוריות התכנון 
אולפנים – חובה ללמוד במהלך התואר שני אולפנים מהרשימה המופיעה בשנתון:
- 49883 אולפן בתכנון ועיצוב אזורי 
- 49822 אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר 
- 40811 אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית 
- 40911 אולפן מרחבי ציבורי 
- 49823 אולפן בתכנון יזמי ומדיניות ציבורית 
קורסי בחירה (ניתן להחשיב עד 8 נ"ז מקורסים אלו על-חשבון קורסי הבחירה של תכנית הלימודים
למוסמך לא מחקרי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה).
- 3 קורסי בחירה מתוך רשימה הכוללת קורסי המכון - סה"כ 6 נ"ז 
1 קורס בחירה – שו"ס + כתיבת עבודה סמינריונית – 2 נ"ז + 4 נ"ז (ללומדים במסלול המוסמך הלא -
מחקרי, הסמינר יחשב במקום הסמינר השני בתוכנית הלימודים למוסמך בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה
וילווה בקורס ייעודי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)


קורסי מוסמך שנה א' (שנה ד' במסלול הלימודים הישיר):
1. קורסי חובה בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה:
- שיטות מחקר איכותניות למוסמך (מרשימת הקורסים המופיעה בשנתון).
- 53950 שיטות מחקר כמותניות א' למוסמך 
- 53831 קבוצת קריאה בסוציולוגיה 
- 53830 קבוצת קריאה באנתרופולוגיה 
- סמינר
2. השלמת קורסי הבחירה הדרושים למוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
3. קורס חובה בלימודי ההתמחות בתכנון:
-  49854 סמינר מכוני 4 
4. השלמת חובות קורסי ההתמחות בהתאם למפורט בשנתון.
מסלול לימודי מוסמך מחקרי יתאפשר בהתאם לאישור פרטני של יועץ המוסמך.