Table of Contents

המגמה ללימודי הארגון

המגמה לתואר שני בלימודי הארגון מציעה התבוננות מעמיקה ביחס לנושאים רבים ומגוונים הקשורים לארגונים. בין הנושאים נכללים תיאוריות ארגוניות, התפתחות של ארגונים בראייה מקומית וגלובלית, חדשנות ושיתופי פעולה בין ארגונים, משמעות של עבודה בארגונים, מגדר וארגונים, והאופן בו נבנות מערכות של כוח, שותפות והיררכיה. לימודים במגמה מהווים בסיס להתפתחות אקדמית מחקרית ולעבודה מעשית בתחומי ייעוץ ופיתוח ארגוני, מחקר יישומי, הערכה וניהול. התכנית מציעה קשר הדוק בין תאוריה ומעשה, כולל התנסויות מודרכות במחקר וייעוץ, ופרקטיקום בחברות ייעוץ מובילות. הלימודים מתקיימים בימי שלישי (יום לימודים מרוכז).

מועמדות

לימודים

666

333

777