זלי גורביץ

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4506, חברה
02-5883328
mszali@mscc.huji.ac.il