לואיס רוניגר

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4503, חברה
02-5883596
msronig@mscc.huji.ac.il