רבקה בר-יוסף

פרופסור אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
msbeni@mscc.huji.ac.il