רונית אייזנבך

רונית
אייזנבך
אמריטוס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
חדר 4503, חברה
02-5883596
msrzee@mscc.huji.ac.il