קול קורא לתוכנית הדוקטורנטים לשנת תשפ"ב!

24 פברואר, 2021

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים מציעה תוכנית לימודים רב-שנתית לתואר שלישי ופותחת תוכנית מלגות מחלקתית לתלמידי דוקטורט מצטיינים.

תוכנית לימודי הדוקטורט שמה דגש על הכשרה מקיפה בתיאוריות ובשיטות מחקר וניתוח ועל פיתוח כישורים מקצועיים בתחומי המחקר, הכתיבה והפרסום, וההוראה באקדמיה.

תלמידות ותלמידים מצטיינים מבין המתקבלים יקבלו מימון ארבע-שנתי ללימודיהם בהיקף של עד 15 אלף דולר בשנה.

נהלי תוכנית לימודי הדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

קבלה:

1. רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר שני (במוסד מוכר) בציון כולל של 85 ומעלה שהשלימו עבודת גמר (תזה) בציון של 90 ומעלה. תלמידים אשר לא סיימו לימודי מוסמך בסוציולוגיה או באנתרופולוגיה יחויבו בקורסי השלמה, בהתאם לקביעת ועדת הקבלה ובהתייעצות עם המנחה.

2. הגשת המועמדות תעשה באתר המקוון :  https://grs2.ekmd.huji.ac.il/home/socialSciences/SOC43-2021/Pages/Default.aspx

3. מועד אחרון להגשת מועמדות עבור שנת הלימודים ,תשפ"ב הוא: 30 לאפריל 2021

4. המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות הם:

א. טופס הרשמה (מקוון באתר הגשת המועמדות)

ב. טופס הסכמת מנחה (באתר הגשת המועמדות או באתר הרשות לתלמידי מחקר)

ג. טופס הצהרת מועמד ומדריך (באתר הגשת המועמדות או באתר הרשות לתלמידי מחקר).

ד. קורות חיים

ה. הצהרת כוונות (בהיקף של כ- 800 מילים) - הכוללת פירוט אודות הרקע המחקרי וסימון כיוונים למחקר וללימוד עתידיים בתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה או הדמוגרפיה.

ו. גיליונות ציוני תואר בוגר ומוסמך

ז. תמונה

5. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון עם ועדת הקבלה.

6. תבחינים עיקריים לקבלה לתוכנית הם מצוינות אקדמית, על בסיס ציונים והערכות של אנשי אקדמיה מובילים, פוטנציאל למחקר מוביל, התקשרות עם מנחה מסגל המחלקה, והתאמה לתוכנית הלימודים.

7. מענה יינתן למועמדים עד תאריך 30 למאי 2021

התשובות האפשריות הן: קבלה לתוכנית הלימודים והענקת מלגה כמפורט להלן; קבלה לתוכנית הלימודים; דחיה.

8. הרשמה לתוכנית מותניית בעמידה בתנאי הסף שנקבעו על ידי הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית. ראו http://www.research-students.huji.ac.il

לימודים:

1. תלמידי התוכנית נדרשים ל 8-10 נקודות זכות (נ״ז) מקורסים ייעודיים לדוקטורנטים במחלקה (בהתאם למפורסם בשנתון הקורסים), המשלבים לימודים מתקדמים בנושאים תיאורטיים ומתודולוגיים, ולהשלמת סך של 12 נ״ז לפחות על פי דרישות הוועדה האקדמית המלווה לשם זכאות לדוקטורט. בנוסף, תלמידי התוכנית מחויבים להשתתפות בקורסים ובהדרכות בנושאי הכשרה מקצועית (כדוגמת מיומנויות הוראה, הצגת מחקרים וכתיבה אקדמית).

2. תלמידי התוכנית מחויבים לעמידה בדרישות הסף לשלב א׳ ולשלב ב׳ ולדרישות להגשת עבודת הדוקטורט כפי שנקבעו על ידי הרשות לתלמידי מחקר.

3. מלגאי התוכנית מחויבים להגשת הצעת מחקר ואישורה (סיום שלב א׳) בתוך 12 חודשים מתחילת הלימודים, לנוכחות בסמינר המחלקתי, ולהשתתפות בפעילות המחלקתית ובפעילות פורום הדוקטורנטים.

 

מלגת לימודים:

1. על פי שיקולי ועדת הקבלה, למצטיינים מבין המתקבלים לתוכנית לימודי הדוקטורט תוצע מלגה ארבע-שנתית.

2. ככלל, המימון משלב מלגת לימודים, משרת הוראה ומימון משלים של המנחה. מדי שנה, למשך ארבע שנים לכל היותר, תינתן מלגה בסך של כ- 5100$, ובנוסף, על פי החלטת המנחה, מלגת מנחה שנתית בסך של כ--2400$. החל משנת הלימודים השנייה ועד השנה הרביעית, תינתן במידת האפשר משרת תרגול     כ- 25% משרה שנתית, בסך כ- 7500$ נוספים. לכן, סף המימון בשנת הלימודים הראשונה הוא עד 7500$ וסף המימון בשלוש השנים הבאות הוא עד 15000$ לשנה.

* היקף המימון מחושב בשקלים חדשים ועל כן היקפו עשוי להשתנות בהתאם לשינויים בשער הדולר וכן בהתאם פרמטרים שונים הנקבעים בתקנון המלגות האוניברסיטאי. 

3. המשך הענקת המלגה יישקל מדי שנה על ידי ועדת הדוקטורט על בסיס מצוינות בלימודים, התקדמות במחקר הדוקטורט ובכתיבתו, והשתתפות בפעילות המחלקה והקהילה האקדמית.

 

* מידע על המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ופעילותה ועל הסגל האקדמי ותחומי מחקרם תמצאו באתר: http://sociology.huji.ac.il

* לברורים פנו אל אפרת רדוץ, רכז המחלקה, בכתובת דוא״ל:   efratr@savion.huji.ac.ai

* למרות ניסוח הקול הקורא בלשון זכר, ההזמנה להגשת מועמדות מופנית לתלמידות ולתלמידים מצטיינים באופן שווה.