Recent FAQs

שאלות נפוצות

ברצוני להירשם לתואר בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במסגרת חד חוגית, אך באתר של הרישום לאוניברסיטה אין את אפשרות כזו

לפי נהלי האוניברסיטה: בשנה א' חייבים כל תלמידי המחלקה ללמוד במסלול הדו-חוגי. תלמיד יהיה רשאי לעבור למסלול חד-חוגי בשנת הלימודים השנייה רק אם עמד בתנאי המעבר המפורטים  בפרק ד' בשנתון הפקולטה

אני רשומה במערכת הרישום לקורס מסוים אך אני לא יכולה להיכנס לאתר הקורס בmoodle. מה אפשר לעשות?

כולות להיות לכך מספר סיבות: אקורסים שנרשמתם אליהם יופיעו ב-moodle תוך שני ימי עבודה ממועד ההרשמהב. אם לכל התלמידות בקורס אין אפשרות להיכנס לאתר הקורס, כנראה שהמרצה לא פתחה עדיין את הקורס לצפייה. בכל אופן ניתן ליצור קשר עם מתאם התקשוב של הפקולטה