Recent FAQs

ברצוני להירשם לתואר בוגר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במסגרת חד חוגית, אך באתר של הרישום לאוניברסיטה אין את אפשרות כזו

לפי נהלי האוניברסיטה: בשנה א' חייבים כל תלמידי המחלקה ללמוד במסלול הדו-חוגי. תלמיד יהיה רשאי לעבור למסלול חד-חוגי בשנת הלימודים השנייה רק אם עמד בתנאי המעבר המפורטים  בפרק ד' בשנתון הפקולטה