Recent FAQs

אני רוצה להירשם לקורס 'אבן פינה' אך כתוב לי שהוא מלא/לא מיועד. מה עלי לעשות?

הגוף היחיד באוניברסיטה המטפל בקורסים של אבני פינה הוא מזכירות אבני פינה, לכן עליך לפנות אליהם