Recent FAQs

מה עלי לעשות כדי לקבל אישור להתאמות בבחינות?

על מנת לקבל אישור להיבחנות בתנאים מותאמים (כגון תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב וכו') על הסטודנט לפנות למזכירות הפקולטה בה הוא לומד ולצרף לפנייה את האבחון שברשותו.